C++ Reversing Serisi - 0x01

İçerik

C++‘ın iç yapılarını “Tersine Mühendisler” nezdinde daha açık bir hale getirmeye çalıştığımız serimizin ikinci makalesine kısa bir aradan sonra devam ediyoruz. İlk makale hakkındaki güzel yorumlarınız için de ayrıca teşekkür ederim, böyle bir seriye ihtiyaç olduğunu sizlerden duymak güzel ve motive ediciydi.

Bu makalemizde C++ compilerlarının (aslında sadece C++ nezdinde değil, bir kaç farklı dilde de destekleniyor) RE camiasına sunduğu en büyük özelliklerden olan RTTI (Run-Time Type Information) yapısını, bize sunduğu avantajları ve nasıl yararlanabileceğimizi anlatacağım. Fakat biraz uzun bir konu olacağından dolayı RTTI ile alakalı olan kısmı iki part yapacağım. Yani bu makalede biraz daha konuya giriş yapacağız.

RTTI??

Obje tabanlı bir dilin bize sunduğu avantajlardan kısaca bir önceki serimizde bahsetmiştik. Peki bize dezavantaj oluşturduğu durumlar? Classların temelde structlar olduğunu biliyoruz. Yani aslında tip türüne göre bellekte bir yerlerde ardı ardına dizilmiş veri yığınlarıdırlar. Fakat veri tipi, boyutu ve içerisinde bulunan datanın haricinde bir objeyi runtime anında değerlendirmek isteseydik ne olurdu? Mesela içerisinde birden fazla veri tipi ve boyut olarak benzeyen sınıfların olduğu bir projede çalıştığımızı düşünelim. Herhangi olumsuz veya öngörülemeyen bir koşulda elimizden gelenin en iyisini yapmak için exceptionları kullanırız ve handlera yönlendirmek için catch bloğuna parametre olarak geçebiliriz. Fakat böylesi bir durumda tipe göre değerlendirme nasıl yapabiliriz? Veya inherit edilmiş sınıf objeleri üzerindeki ilişkiyi runtime anında nasıl değerlendirebiliriz? Bu sorunlara çözüm olarak C++ ISO komitesi tarafından genel bir çözüm olarak RTTI sunulmuştur. RTTI yapısını anlamak için öncelikle bilmemiz gereken bir kaç önemli yapı var.

dynamic_cast<>()

Type casting, belirli bir yapının tipini başka bir tipe dönüştürme işlemine verilen genel isimdir ve bunu sağlamak için C++‘da tanımlı belirli cast operatörleri vardır. dynamic_cast bu operatörler arasında farklı olanlardan birisidir çünkü runtime anında bir conversion sağlar ve sadece polymorphic classlara uygulanabilir. Yani classın içerisinde en az bir tane virtual method olması gereklidir ki runtime anında dinamik obje tipini export edebilsin.

Statik type casting operatörleri (bknz: static_cast, reinterpret_cast) bir tipin diğer bir tipe dönüşümünü compile aşamasında sağlarken, dynamic_cast bunu runtime anında sağlar ve bize tip dönüşümünün başarı durumunu da iki şekilde belirtir.

 • Dönüştürülmek istenen obje, dönüştürüleceği class ile uyumlu ise ve başarılı bir şekilde dönüşüm yapılabiliyorsa type_id olarak verilen obje pointer veya referansını döndürür.

 • Tip dönüşümü başarısız olursa null pointer döndürür ve bad_cast exception fırlatır.

upcasting

Derived class objesinin pointer veya referansının Base class pointerı gibi davranması anlamına gelmektedir. Implicit (örtük) casting yapılabilir, açık bir şekilde cast etmeye gerek yoktur çünkü böyle bir işlemin olması OOP yapısında doğal birşeydir.

downcasting

Base class obje pointer veya referansının Derived class pointerı gibi davranması anlamına gelmektedir. Explicit (açık) casting yapılması zorunludur çünkü genellikle çok kullanılan bir işlem değildir ve is-a ilişkisinin olmamasından dolayı OOP doğasına aykırılık söz konusudur. Kısa bir şekilde ilişkileri de özetlemek gerekirse:

class Root{};

class Plant{
  Root rootP;
};

class Tree : public Plant {};

is-a

Yukarıdaki örneğe göre ağaç bir bitkidir diyebiliyoruz, yani: “Tree is a Plant”. Is-a ilişkisi aslında bize sade bir şekilde Inheritance’ı açıklar.

has-a

Bitkiler köklere sahiptirler, yani: “Plant has a Root”". Has-a ilişkisi ise bize sade bir şekilde Composition’ı açıklar.

Kavramları kısa bir şekilde özetlediğimize göre kod üzerinden gösterimini yaparak biraz daha açıklayıcı olalım.

#include <iostream>

class Message {
public:
  Message() {}
  virtual void getMessage() { std::cout << "Today it's very cold..."; };
};

class Share : public Message {
public:
  Share() {}
  void status() { std::cout << "Message shared successfully"; };
};

int main() {

  Message* msg = new Share;
  Share* twitter = dynamic_cast<Share*>(msg);

  twitter->status();

  return 0;
}

Yukarıdaki class implementasyonunda, Message bizim base classımız, Share ise Message classının niteliklerini alan derived classımız olmaktadır. Message* msg = new Share; satırında implicit (örtük) bir şekilde derived class objemizi, base class pointerımıza atayabiliyoruz ve burada yaptığımız işlem upcasting adını alıyor. Share* twitter = dynamic_cast<Share*>(msg); satırında ise durum tam tersi. Base class pointerımızı kendisinden türetilen derived Share class pointerımıza atamaya çalışıyoruz, yani downcasting yapıyoruz. Ve görebileceğiniz üzere bunu explicit bir şekilde dynamic_cast operatörü ile cast ediyoruz. Explicit olarak cast etmek compiler tarafından zorunlu tutuluyor. Downcasting yaparken base classımızın polymorphic olduğunun da altını çizelim. Aksi takdirde dinamik değil, statik bir obje tipi olacaktı.

Downcasting madem ki problemli ve istenmeyen bir yöntem, o zaman neden kullanıyoruz?” dediğinizi duyarak Scott Meyers’ın cevabını alıntılıyorum.

“The need for dynamic_cast generally arises because we want perform derived class operation on a derived class object, but we have only a pointer-or reference-to-base.” -Scott Meyers

typeid & type_info

typeinfo headerı içerisinde tanımlı olan typeid operatörü aslında bizim RTTI konusunda biraz elimiz ayağımız konumunda. Çünkü onunla birlikte kompleks classlar veya algoritmalar yazmadan runtime anında dinamik tipler arasında bazı değerlendirmeleri ve tespitleri yapabiliyoruz.

typeid operatörü temel olarak kendisine parametre olarak verilen objenin dinamik tipini bize type_info class referansı şeklinde döndürür.

class type_info {
public:
  type_info(const type_info& rhs) = delete; 
  virtual ~type_info();
  size_t hash_code() const;
  bool operator==(const type_info& rhs) const;
  type_info& operator=(const type_info& rhs) = delete; 
  bool operator!=(const type_info& rhs) const;
  int before(const type_info& rhs) const;
  size_t hash_code() const noexcept;
  const char* name() const;
  const char* raw_name() const;
};

Yukarıda da görüldüğü üzere typeinfoheaderında tanımlı olan type_info classı sayesinde dinamik objeler hakkında aslında bir çok bilgiyi elde edebiliyoruz.

    std::cout << typeid(msg).raw_name() << "\n";
  std::cout << typeid(twitter).raw_name() << "\n";
  std::cout << typeid(*msg).raw_name() << "\n";
  std::cout << typeid(*twitter).raw_name() << "\n";

Mevcut kodumuz üzerine yukarıdaki gibi ekleme yaparak her iki objenin kendisinin ve point ettiği objelerin tiplerinin raw_name niteliğini alabiliriz. Bunun sonucunda da;

.PEAVMessage@@
.PEAVShare@@
.?AVShare@@
.?AVShare@@

çıktılarını almaktayız. (Class isimlerinin önündeki ve sonundaki anlamsız eklere şimdilik takılmayalım, name mangling konusunu bu serinin devamında ayrı olarak ele almak istiyorum.)

İşte RTTI’ın gerçek faydasını şimdi görüyoruz. Standart bir class üzerinde bizim belirttiğimiz veya yazılan class isimlerini göremiyorken, RTTI sayesinde daha detaya inip classları klasik struct olmak çıkarabiliyoruz.

Disassembler Penceresinden Bakış

Gerekli terimleri örneklerle açıkladıktan sonra, kendi yazdığımız polymorphic classa sahip kodumuzu MSVC compilerında derleyip bir göz atalım.

mov   [rsp+arg_8], rbx
push  rdi
sub   rsp, 30h
mov   ecx, 8     ; Size
call  ??2@YAPEAX_K@Z ; operator new(unsigned __int64)
mov   rbx, rax
mov   [rsp+38h+arg_0], rax
lea   rax, ??_7Share@@6B@ ; const Share::`vftable'
mov   [rsp+38h+var_18], 0
lea   r9, ??_R0?AVShare@@@8 ; Share `RTTI Type Descriptor'
xor   edx, edx
lea   r8, ??_R0?AVMessage@@@8 ; Message `RTTI Type Descriptor'
mov   rcx, rbx
mov   [rbx], rax
call  __RTDynamicCast

Disassemble çıktısına baktığımızda kendi yazdığımız classların adını (bundan sonra obje tipi olarak adlandırılacak) görebiliyoruz. Share classının vftable tablosuna dikkatimizi vermemiz gerekiyor.

dq offset ??_R4Share@@6B@ ; const Share::`RTTI Complete Object Locator'
; const Share::`vftable'
??_7Share@@6B@ dq offset sub_140001000

Serimizin ilk makalesinde vftable nedir kısmına değinmiştik, burada da zaten 1 adet virtual olarak tanımlanmış fonksiyonumuz (getMessage) olduğunu görebiliyoruz. Fakat ilk satırda yer alan “??_R4Share@@6B@” adına sahip değer ne anlama geliyor? Disassembler da bize “RTTI Complete Object Locator” etiketlemesini yaparak ipucu vermiş, acaba bu yapının amacı ne?

Bu soruların yanıtını RTTI’ı daha ileri seviye ele alacağım makalede yayınlayacağım, görüşmek üzere…

Referanslar

Run-Time Type Information - Microsoft Learn

What Is Runtime Type Identification (RTTI) in C++? - CodeGuru

Run-time type information - Wikipedia


comments powered by Disqus