C++ Reversing Serisi - 0x00

İçerik

Bir ürünün fonksiyonelliği ve geliştirilebilirliği ne kadar fazla ise o kadar karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu karmaşıklık ise fonksiyonel programlamanın önceden efektif olarak kullandığı yazılım geliştirme dünyasında “kaliteli” uygulama ortaya koymayı ise zorlaştırmaktaydı. Fonksiyonel programlamanın yerine daha üst seviye bir yaklaşım ile ortaya konan nesne yönelimli programlama paradigması ortaya atıldı ve geliştiricilerin gerçek hayat ile ilişkilendirilebilir kodlar yazarak büyük projeleri daha net ortaya çıkarmasına vesile oldu.

Nesne yönelimli programlamanın yazılımcıya sunduğu avantajlar tartışılmaz, peki bir uygulamayı analiz eden tersine mühendis için de aynı koşullar geçerli midir?

Sorunun cevabı net bir şekilde hayır olacaktır çünkü klasik (yani fonksiyonel) yaklaşımla kodlanan yazılımlar compiler tarafından olduğu gibi compile edilirken, OOP yapısı kullanılarak kodlanan yazılımlarda compiler farklı yaklaşım ve kuralları uygular. Bu yaklaşım ve kuralları bilmeyen bir tersine mühendis ise bu tarz uygulamaların analizinde zorlanmaktadır. Hele ki polymorphism, dynamic binding gibi ileri seviye OOP nimetlerinden yararlanılıyorsa, bu durum içinden çıkılmaz bir hale bürünüyor. Bu çalışmamızda OOP kullanılarak yazılmış C++ uygulamaların nasıl reverse edilebileceği ile alakalı başlıklara ve detaylarına değineceğim. C++ yapılarını sofistike ve gelişmiş uygulamalarda tanımlamak ve tersine mühendislik süreçlerini kısaltmak bir makaleye sığmayacağı için bunu bir seri haline getireceğim :)

Class & Struct Benzerliği

OOP’nin büyük faydalar sağladığını ve kompleks yapıları daha basite indirgeyebildiğinden bahsetmiştik. Burada bir bilinmezlik yatıyor aslında değil mi? Eğer geleneksel programlama ile geliştirilen uygulamaları (ex: C ile yazılmış bir malware) analiz ettiyseniz ve x86 mimarisine ve instruction setine aşinaysanız sizin için o kadar da bilinmez değil. Çünkü bahsedeceğimiz “üst seviye” konseptler aslında bildiğiniz temellerden oluşuyor.

// class_struct.h

class cls_material{
public:
  char code;
  int count;
  bool avail;
};

struct str_material {
  char code;
  int count;
  bool avail;
};

Yukarıda tanımladığımız class ve struct temel olarak aslında aynıdır. Compiler ikisinde de aynı şekile yorumlar ve compile eder. İsterseniz gelin bunu test etmek için implementasyonlarını yapalım.

// class_struct.cpp

    struct str_material gold;
  cls_material copper;

  gold.avail = true;
  gold.code = 17;
  gold.count = 15;

  copper.avail = false;
  copper.code = 18;
  copper.count = 23;

Küçük kod örneğinde materyaller hakkında verileri tuttuk. Burada önemli olan bir nokta da kaynakların stackte initialize edilmesi (Dinamik initialization konusuna da değineceğiz). Kaynak kod seviyesinde herhangi bir farklılık olmadığı gözüküyor. Birde dissassemble edip bakalım.

.text:00401000         push  ebp
.text:00401001         mov   ebp, esp
.text:00401003         sub   esp, 18h ; local değerler icin yer ayrılıyor
.text:00401006         mov   [ebp+var_4], 1 ; gold.avail
.text:0040100A         mov   [ebp+var_C], 11h ; gold.code
.text:0040100E         mov   [ebp+var_8], 0Fh ; gold.count
.text:00401015         mov   [ebp+var_10], 0 ; copper.avail
.text:00401019         mov   [ebp+var_18], 12h ; copper.code
.text:0040101D         mov   [ebp+var_14], 17h ; copper.count
.text:00401024         xor   eax, eax
.text:00401026         mov   esp, ebp
.text:00401028         pop   ebp
.text:00401029         retn
.text:00401029 _main      endp     endp

Assembly seviyesinde de herhangi farklılık olmadığı, struct ve classın bellekte kapladığı alana kadar aynı olduğunu ispatlamış olduk. En basit tabir ile classların aslında structlar ile temelde aynı olduğu ve bu iki yapının aslında türlerin bellek adresleri topluluğundan ibaret olduğunu söyleyebiliriz.

Class Constructor

C++‘da OOP yapısını reverse etmek için tanımamız gereken en önemli konseptlerin başında constructor gelmektedir. Constructorın declaration ve definitionına bakalım.

// constructor.hpp

class Material {

private:
  char code;
  int count;
  bool avail;

public:
  Material(char _code, int _count, bool _avail) : code{ _code }, count{ _count }, avail{ _avail }{}

  char getCode();
  int getCount();
  bool isAvail();

};

// constructor.cpp

char Material::getCode() {
  return code;
}

int Material::getCount() {
  return count;
}

bool Material::isAvail() {
  return avail;
}

// main.cpp (Implementation)

int main() {
  Material* gold = new Material(17, 15, true);
  std::cout << gold->getCode() << "\n" << gold->getCount() << "\n" << gold->isAvail();

  return 0;
}

Material classımızın constructorı, nitelikleri initialization anında alıyor ve değişkenleri kullanıma hazır hale getiriyor. Ayrıca her bir niteliği return eden ilgili member fonksiyonları da bulunmakta. İmplementasyonunda ise önceki basit class örneğine nazaran dynamic initialization kullandığımızı da belirtmekte fayda var.

.text:004012E3         push  0Ch       ; Class boyutu
.text:004012E5         call  ??2@YAPAXI@Z  ; operator new(uint)
.text:004012EA         mov   [ebp+Block], eax
.text:004012ED         sub   esp, 8
.text:004012F0         mov   [ebp+var_4], 0
.text:004012F7         mov   ecx, eax ; eax = Class pointerı
.text:004012F9         call  sub_401260 ; Material::Material()

Constructor çağrılmadan önce class pointerımızı tutacak olan heapten ayrılmış bellek alanı ecx registerına atanıyor ve aslında temelde bir member fonksiyonu olan Material classının constructorı (sub_401260) çağrılıyor.

.text:00401260         push  ebp
.text:00401261         mov   ebp, esp
.text:00401270         push  esi
.text:00401271         mov   esi, ecx ; ecx = this pointer
.text:00401273         push  0Ah
.text:00401275         mov   byte ptr [esi], 11h ; code 
.text:00401278         mov   dword ptr [esi+4], 0Fh ; count
.text:0040127F         mov   byte ptr [esi+8], 1 ; avail
.text:0040129B         mov   eax, esi ; this pointer return edilmek üzere eax'e taşınıyor.
.text:004012A5         mov   esp, ebp
.text:004012A7         pop   ebp
.text:004012A8         retn  0Ch

sub_401260 fonksiyonunun constructor olduğunu görebiliyoruz. Objemizin gizli belirticisi olan this pointerı ecx registerı vasıtasıyla constructor içerisinde kullanılıyor. Initialize aşamasında geçtiğimiz parametreler, boyutlarına göre objemiz için ayrılan bellek alanına taşınıyor.

Obje construct edildikten sonra niteliklerin bellekte dizilimleri yukarıdaki gibidir (Memory padding konusuna ve değişkenlerin boyutuna değinmiyorum).

Üye Fonksiyon Çağrıları

Örneğimize yine Material sınıfımızdan devam edelim. Nitelikler private olarak belirtildiği için sınıf dışından herhangi bir erişim sağlanamayacağından get fonksiyonlarını yazdık (yukarıdaki örnekte definitionlarını görebilirsiniz).

.text:00401299         call  sub_401260 ; constructor
.text:0040129E         mov   edx, eax ; edx = object pointer
.text:004012A0         mov   ecx, edx ; ecx = object pointer
.text:004012A2         call  sub_401250 ; Material::isAvail()
.text:004012A7         movzx  ecx, al
.text:004012AA         push  ecx
.text:004012AB         mov   ecx, edx ; ecx = object pointer
.text:004012AD         call  sub_401240 ; Material::getCount()
.text:004012B2         push  eax 
.text:004012B3         call  sub_401230 ; Material::getCode()

Obje pointerımız (this) vasıtasıyla member fonksiyonlarımızı çağırabiliyoruz. Dikkat etmeniz gereken nokta ise C++ compilerlarının (en azından MSVC) bir objenin member fonksiyonunu çağıracağı zaman this pointerını ecx registerına atamasıdır. Yani sürekli bir şekilde ecx kullanımı OOP temellerinin kullanıldığına işaret edebilir.

Kalıtım

OOP yapısına sınıflar arası ilişki ve extend yapısını kazandıran konsept şüphesiz ki kalıtımdır. OOP tabanlı geliştirilmiş C++ uygulamalarını reverse etmeyi en çok zorlayan iki temelden (bana göre) birisidir.

Inheritance konusunu single ve multiple olarak iki başlıkta incelemek daha faydalı olacaktır. Örneklendirmeler ile hem açıklayalım, hem de reverse edelim :)

Tekil Kalıtım

Derived classın tek bir base classa sahip olduğu durumdur.

// inheritance.hpp

class Plant {
private:
  int age;
public:
  Plant() : age{ 0 } {};
};

class Tree : public Plant {
private:
  int leaf_count;
public:
  Tree() : leaf_count{ 0 } {}
};

class Fruit : public Plant {
private:
  int water_percent;
public:
  Fruit() : water_percent{ 0 } {};
};

Kalıtım söz konusu olunca karşımıza iki önemli kavram çıkıyor: base class ve derived class. Derived classlar, base classların niteliklerini alırlar. Her bir bitkinin yaşı olduğunu bildiğimizden bu ortak niteliği base classımızda tanımlıyoruz. Ve base classımızı oluşturduğumuz her bir bitki türüne inherit ediyoruz.

// main.cpp

int main() {
  Tree oak;
  Fruit apple;

  return 0;
}

İmplementasyonunda görüldüğü üzere base classın niteliklerini derived classlara inherit etmiş olduk. Bizim konumuz olan reverse etme kısmına gelelim ve bu sefer objelerimizi stack üzerinde oluşturduğumuzu göz önünde bulunduralım.

.text:004010D0         push  ebp
.text:004010D1         mov   ebp, esp
.text:004010D3         and   esp, 0FFFFFFF8h
.text:004010D6         sub   esp, 8 
.text:004010D9         lea   ecx, [esp+8+var_8] 
.text:004010DC         call  sub_401090 ; Tree::Tree()
.text:004010E1         lea   ecx, [esp+8+var_8]
.text:004010E4         call  sub_4010B0 ; Fruit::Fruit()
.text:004010E9         xor   eax, eax
.text:004010EB         mov   esp, ebp
.text:004010ED         pop   ebp
.text:004010EE         retn

Görünüşte ilk olarak derived classların constructorları çağrılıyor olarak gözükse de arkasında yatan temel görünşten tamamen farklıdır.

.text:00401090 sub_401090   proc near        
.text:00401090         push  esi       
.text:00401091         mov   esi, ecx
.text:00401093         call  sub_401070 ; Plant::Plant()
.text:00401098         push  offset aTreeTree ; "Tree::Tree()\n"
.text:0040109D         mov   dword ptr [esi+4], 0
.text:004010A4         call  _printf
.text:004010A9         add   esp, 4
.text:004010AC         mov   eax, esi
.text:004010AE         pop   esi
.text:004010AF         retn
.text:004010AF sub_401090   endp


.text:004010B0 sub_4010B0   proc near        
.text:004010B0         push  esi       
.text:004010B1         mov   esi, ecx
.text:004010B3         call  sub_401070 ; Plant::Plant()
.text:004010B8         push  offset aFruitFruit ; "Fruit::Fruit()\n"
.text:004010BD         mov   dword ptr [esi+4], 0
.text:004010C4         call  _printf
.text:004010C9         add   esp, 4
.text:004010CC         mov   eax, esi
.text:004010CE         pop   esi
.text:004010CF         retn
.text:004010CF sub_4010B0   endp


.text:00401070 sub_401070   proc near        
.text:00401070                     
.text:00401070         push  esi       
.text:00401071         mov   esi, ecx
.text:00401073         push  offset Format  ; "Plant::Plant()\n"
.text:00401078         mov   dword ptr [esi], 0 ; age = 0
.text:0040107E         call  _printf
.text:00401083         add   esp, 4
.text:00401086         mov   eax, esi
.text:00401088         pop   esi
.text:00401089         retn
.text:00401089 sub_401070   endp

Şimdi her şey daha net ortada. Derived classların constructorları ilk olarak çağrılıyor gibi gözükse de aslında compiler ilk olarak içinde base class constructorunu çağırıyor. Base class construct edildikten sonra ise derived class içerisindeki diğer öğeler construct ediliyor. Belki kafa karıştırıcı gelmiş olabilir, kodumuzun içerisinde betimleyelim:

Tree() : leaf_count{ 0 } {}
      |
      |
      v       
Tree() {
  Plant::Plant(); // gizli bir çağrı varmış gibi düşünebiliriz
  leaf_count = 0;
}

Çoklu Kalıtım

Derived classın birden fazla base classa sahip olduğu durumdur. Var olan Tree classımızı güncelleyelim ve Forest classını da base class olarak ekleyelim.

class Forest {
private:
  int numof_trees;
public:
  Forest() : numof_trees{ 0 } { printf("Forest::Forest()\n"); }
};

class Tree : public Plant, public Forest {
private:
  int leaf_count;
public:
  Tree() : leaf_count{ 0 } { printf("Tree::Tree()\n"); }
};

Şu anda 2 adet base classa sahip derived bir classımız var. Hemen disassemble edelim ve ilk önce hangisinin construct edileceğine bakalım.

.text:00401090 sub_401090   proc near ; Tree::Tree() constructor       
.text:00401090         push  esi       
.text:00401091         mov   esi, ecx ; esi = this pointer
.text:00401093         call  sub_401050 ; Plant::Plant()
.text:00401098         lea   ecx, [esi+4]
.text:0040109B         call  sub_401070 ; Forest::Forest()
.text:004010A0         push  offset aTreeTree ; "Tree::Tree()\n"
.text:004010A5         mov   dword ptr [esi+8], 0 ; leaf_count = 0
.text:004010AC         call  _printf
.text:004010B1         add   esp, 4
.text:004010B4         mov   eax, esi
.text:004010B6         pop   esi
.text:004010B7         retn
.text:004010B7 sub_401090   endp

Base classların parametre geçişlerinin aksine soldan sağa doğru construct edildiğini görebiliyoruz. Class değişkenlerinin initialize değerlerini leaf_count = 1, age = 2, numof_trees = 3 olarak değiştirelim, Plant classına da int root_size = 50 niteliğini ekleyip multiple inheritanceda Tree classına ait olan objenin bellekte birden fazla member değişkeni ile nasıl dizildiğine de bakalım.

.text:00401070 sub_401070   proc near ; Plant::Plant()        
.text:00401070                     
.text:00401070         push  esi       
.text:00401071         mov   esi, ecx ; esi = Tree this pointer 
.text:00401073         push  offset Format  ; "Plant::Plant()\n"
.text:00401078         mov   dword ptr [esi], 2 ; age = 2
.text:0040107E         mov   dword ptr [esi+4], 32h ; root_size = 50
.text:00401085         call  _printf
.text:0040108A         add   esp, 4 
.text:0040108D         mov   eax, esi ; return this 
.text:0040108F         pop   esi
.text:00401090         retn
.text:00401090 sub_401070   endp


.text:004010A0 sub_4010A0   proc near ; Forest::Forest()       
.text:004010A0         push  esi      
.text:004010A1         mov   esi, ecx ; Tree this pointer
.text:004010A3         push  offset aForestForest ; "Forest::Forest()\n"
.text:004010A8         mov   dword ptr [esi], 3 ; numof_trees = 3
.text:004010AE         call  _printf
.text:004010B3         add   esp, 4 
.text:004010B6         mov   eax, esi ; return this
.text:004010B8         pop   esi
.text:004010B9         retn
.text:004010B9 sub_4010A0   endp

Multiple inherit uygulamasında derived Tree classı için oluşturulan objenin içeriğini daha net görebiliyoruz. Single’da olduğu üzere sağdan sola olacak şekilde base classın tüm niteliklerini sırasıyla içerdiğini anlamış olduk.

Polymorphism

Çokbiçimlilik anlamına gelen Polymorphism temelde “başka bir tipte ve birden fazla formda” davranmayı sağlamaktadır. Polymorphism biz tersine mühendislerin karşısına en çok dynamic dispatch kavramı ile çıkıyor. Virtual metodlar base classtan türetilmiş ve override edilmiş olan most derived classın aynı (fonksiyonun tipi, parametre sayısı ve tipleri) fonksiyonunu çağırmak için kullanılır ve dynamic dispatch sağlamanın yollarından biridir.

Yine Tree ve Plant class örneklerimizden devam edelim fakat bu sefer biraz sadeleştirelim.

// poly.hpp

class Plant {
private: 
  int age;
public:
  Plant() : age{ 20 } {}
  virtual void create() { std::cout << "New plant type created!\n"; }
  void del() {std::cout << "Plant type deleted!\n";
  }
};

class Tree : public Plant{
private:
  int leaf_count;
public:
  Tree() : leaf_count{ 10 } {}
  virtual void create() { std::cout << "New tree created!\n"; }
  void del() { std::cout << "Tree deleted!\n"; }
};

Tamamen aynı olan create() ve del() metodları hem base hem de derived class içerisinde bulunabiliyor. Virtual metodların tam olarak işlevini anlayabilmek için del() metodumuzun virtual bir metod olmadığının da farkında olalım.

// main.cpp

int main() {
  Tree* oak = new Tree;
  Plant* plt { oak };

  plt->create();
  plt->del();

  return 0;
}
output:

New tree created!
Plant type deleted!

Virtual metod base class üzerinden çağrıldığında most derived classın metodu çağrılırken, non-virtual metodda ise objeler üzerinde herhangi bir lookup aksiyonu almadan mevcutta çağrıldığı classın (Plant) metoduna çağrım yapmaktadır.

Peki bu lookup tam olarak nedir, compiler nasıl oluyor da most derived metodu çağırabiliyor?

Virtual Function Table (VfTable)

Dynamic binding olarak da bahsi geçen virtual fonksiyon çağırma işlemi runtime anında gerçekleşir ve compiler optimizasyonlarından olabildiğince bağımsızdır. VfTable içerisinde virtual olan her bir metodun adresi sıralı biçimde bulunur ve tablo tarafından dispatch edilirler.

.text:00401030 sub_401030   proc near ; Tree::Tree()
.text:00401030         call  sub_401000 ; Plant::Plant()
.text:00401035         mov   dword ptr [ecx], offset ??_7Tree@@6B@ ;&Tree::vftable
.text:0040103B         mov   eax, ecx
.text:0040103D         mov   dword ptr [ecx+8], 0Ah ; leaf_count = 10
.text:00401044         retn
.text:00401044 sub_401030   endp


.text:00401000 sub_401000   proc near ; Plant::Plant()
.text:00401000         mov   dword ptr [ecx], offset ??_7Plant@@6B@ ; &Plant::vftable
.text:00401006         mov   eax, ecx
.text:00401008         mov   dword ptr [ecx+4], 14h
.text:0040100F         retn
.text:0040100F sub_401000   endp

Base class olduğu için Plant::vftable referansı, obje pointerına atansa da sonradan Tree::vftable referansı yerini alacak ve Tree::create() metodu çağrılacak. Öncelikle Tree classından bir obje oluşturup, referansını Plant classına verdiğimizden ötürü compiler vftableları değiştiriyor. Olabildiğince compiler optimizasyonundan bağımsız olarak belirtmemizin nedenini de uygulamalı açıklamış bulunuyoruz.

.rdata:00403204 ??_7Plant@@6B@ dd offset sub_401010  ; Plant::create()
.rdata:00403208         dd offset ??_R4Tree@@6B@ ; const Tree::`RTTI Complete Object Locator'
.rdata:0040320C ; const Tree::`vftable'
.rdata:0040320C ??_7Tree@@6B@  dd offset sub_401050  ; Tree::create()

VfTable içeriğini de yukarıdaki disassemble çıktısından anlayabiliyoruz. Daha iyi anlamak için UML şablonu üzerinden belirtelim ve bellek diziliminde gösterelim.

plt: 0C 32 99 00 | 14 00 00 00 | 0A 00 00 00
   &vftable    age     leaf_count


&vftable(0099320C): 50 10 99 00
          &Tree::create() 

Base ve derived class arasındaki vftable paylaşımı ve memory dizilimlerini net bir şekilde açıkladık.

.text:00401073         call  sub_401030 ; Tree::Tree()
.text:00401078         mov   ecx, eax ; eax = oak object pointer
.text:0040107A         mov   edx, [eax] ; [eax] = vftable referansı
.text:0040107C         call  dword ptr [edx] ; [edx] = Tree::create() referansı
.text:0040107E         call  sub_401020 ; Plant::delete()

Yukarıdaki disassemble parçasında ise vftableın nasıl kullanıldığını görebiliyoruz. İmplementasyonumuzda Tree::create() metodunu override edip çağırmıştık. Obje pointerının ilk 4 baytında referansı yer alan vftable üzerinden metodu runtime anında çağırabiliyoruz. Ardından virtual keywordü kullanılmadığı için Plant::delete() metodu çağrılıyor ve program sonlanıyor.

Referanslar

Microsoft Word - Reversing_CPP.doc (blackhat.com)

Reversing C++ programs with IDA pro and Hex-rays – Aris’ Blog (0xbadc0de.be)

Learn C++ – Skill up with our free tutorials (learncpp.com)


comments powered by Disqus